enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Кредитна система

logo bg

Кредитна система

Системата насърчава междууниверситетското сътрудничество като средство за подобряване качеството на образованието;
• Системата предлага повече възможност за избор и специализация на студентите;
- съотношението между задължителни и избираеми дисциплини трябва да бъде не по-малко от 60 % - 40 %;
• Системата предлага възможности за студентска и преподавателска мобилност:
- обмен на студенти и преподаватели в български и чуждестранни висши учебни заведения;
- предлагане на факултативни дисциплини за студенти от всички специалности на университета;
- обучение на чуждестранни студенти във ФФ;
- системата предлага общоевропейски мерки за учебна заетост (кредити) и успеваемост (оценки).

 

Структура:

• Как да се определят кредитите?
Кредитите са числено изразени стойности, определящи учебната заетост по всяка дисциплина:1 кредит = 15 часа аудиторна заетост;
1 семестър = 30 кредита
1 академична година = 60 кредита
4 академични години = 240 кредита

Съотношение: аудиторна / извънаудиторна заетост
бакалвърска степен: аудиторна (2/3) - извънаудиторна (1/3)
магистърска степен : аудиторна (1/2) - извънаудиторна (1/2)

Форми:
аудиторни: лекция, семинар, практическа работа, ателие, стаж, консултация (с равен хорариум = 1 час лекция)
извънаудиторни (самостоятелна работа): изготвяне на рецензия, конспект, есе, доклад, проект, курсова работа, компютърна програма, студентска експедиция, студентска конференция; изпити,
(хорариум = 1/2 лекция) преподавателят трябва да изработи програми, тестове, указания, рецензии и др.

Брой и тип кредити за дисциплина:
(зависи от типа дисциплини):
- усвояване на знания (преобладават аудиторни форми);
- изграждане на умения (преобладават извънаудиторни форми);
- задължителни (фундаментални знания и умения);
- избираеми и факултативни (специализирани знания и умения)
Максимален брой лекционни кредити: 4 = 60 часа
Максимален брой семинарни и практически кредити: 3 = 45 часа
Максимален брой кредити за самостоятелна работа: 3 = 90 часа
Максимален брой кредити за практическо чуждоезиково обучение: 10 = 150
Максимален брой кредити за учебна дисциплина: 6 = 90 часа

Студентите могат да избират въвеждащи избираеми дисциплини от различни направления (теоретико-езиковедско, литературоведско и др.).
В трети и четвърти курс се предлагат предимно специализирани знания и умения.
Студентите в трети курс избират направление и се включват в модулите по това направление (могат да избират в границите на направлението).

 

Оценъчна скала на ECTS:

- Системата гарантира академично признаване на обучението, проведено в чуждо висше училище, чрез прилагането на способ за измерване академичните постижения на студентите.
- Общоeвропейска скала на оценяване

ECTS - оценка
A Отличен - отлично представяне
B Много добър - над средното ниво
C Добър - средно ниво
D Задоволителен
E Достатъчен - представянето удовлетворява минимални критерии
F Слаб - необходима е допълнителна работа преди да може да се постави оценка

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa