enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

Четвърта национална среща на бохемистите

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА БОХЕМИСТИТЕ

Благоевград, 18 – 19 октомври 2012 г.

 

ПРОГРАМА

 

18.10.2012 г. (четвъртък)

 

Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1230 – 1300 Регистрация на участниците

 

1300 – 1330 Откриване

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ СЕМИНАР

Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1330 – 1500 ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: гл. ас. д-р Ани Бурова, докт. Мария Чорбаджиева

 

1330 – 1345 Ана Маринска (СУ „Св. Климент Охридски”) Влиянието на западноевропейския романтизъм в прозата на К. Х Маха (Картини от моя живот и Поклонение в Кърконошите”)

1345 – 1400 Мария Чорбаджиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”) Символика и действителност във „Война на саламандрите” от Карел Чапек

1400 – 1415 Николай Михайлов (СУ „Св. Климент Охридски”) Екзистенциалната криза на Аз-а в романите на Егон Хостовски през 30-тe

1415 – 1430 Дивна Дойчева  (СУ „Св. Климент Охридски”) Проблемната идентичност в творчеството на Иржи Кратохвил. Инициация и ритуалност, функция на животинските метаморфози в романите „Лягай долу, звяр!” и „Лейди Карнавал

1430 – 1445 Тиха Георгиева (СУ „Св. Климент Охридски”) Прага и Бърно  като литературни пространства в постмодерните романи на  Даниела Ходрова, Михал Айваз и Иржи Кратохвил

 

1445 – 1500 Дискусия

 

1500 – 1515 ПОЧИВКА

 

1515 – 1630 ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: гл. ас. д-р Цветанка Аврамова, гл. ас. Миглена Михайлова

 

1515 – 1530 Силвия Узунска (СУ „Св. Климент Охридски”) Вид на глагола в чешкия език. Итеративност

1530 – 1545 Александра Савова (СУ „Св. Климент Охридски”) Имперфективни едновидови глаголи, перфективни едновидови глаголи и двойновидови глаголи в чешкия език

1545 – 1600 Диляна Иванчева (ПУ „Паисий Хилендарски”) Функционални еквиваленти на условно наклонение в български и чешки език при превод

1600 – 1615 Катрин Костова (СУ „Св. Климент Охридски”) Прояви на междуезикова омонимия в български и чешки

 

1615 – 1630 Дискусия

 

1630 – 1645 ПОЧИВКА

 

1645 – 1745 ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: гл. ас. д-р Цветанка Аврамова, гл. ас. Миглена Михайлова

1645 – 1700 Лиляна Кузманова (ПУ „Паисий Хилендарски”) Предаване на антропоними от чешки на български език в преводите на „Малострански разкази” на Ян Неруда

1700 – 1715 Ива Кастелова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) Фразеологични единици с компонент антропоним в чешкия и българския език

1715 – 1730 Габриела Лазарова (СУ „Св. Климент Охридски”) Топоними от чужд произход в чешкия език

 

1730 – 1745 Дискусия

 

STRASTI A SLASTI PŘEKLADATELE

ПРЕВОДАЧЕСКИ СЕМИНАР

ЗАЛА 529, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1515 – 1630 ПЪРВА ЧАСТ

ВОДЕЩ: доц. д-р Анжелина Пенчева

 

1630 – 1645 ПОЧИВКА

1645 – 1800 ВТОРА ЧАСТ

ВОДЕЩ: доц. д-р Анжелина Пенчева

 

 

19.10.2012 г. (петък)

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ СЕМИНАР

Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

930 – 1015 ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Христина Дейкова

930 – 945 Цветелина Попова (ПУ „Паисий Хилендарски”) Функциониране и употреба на съществителните имена от женски род за лица в български и чешки език

945 – 1000 Жанета Златева (СУ „Св. Климент Охридски”) Съществителни pluralia tantum в чешкия език

 

1000 – 1015 Дискусия

 

1015 – 1030 ПОЧИВКА

 

1030 – 1130 КРЪГЛА МАСА С УЧАСТИЕТО НА МИРОСЛАВА НЕМЦОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КАМАРАТА НА ДЕПУТАТИТЕ НА ПАРЛАМЕНТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

 

1130 – 1145 ПОЧИВКА

 

1145 – 1230 ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Председатели: гл. ас. д-р Борислав Борисов, гл. ас. д-р Христина Дейкова

 

1145 – 1200 Лилия Тодорова (СУ „Св. Климент Охридски”) Падежен синкретизъм в чешкия език

1200 – 1215 Красимира Сидерова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) Фразеологични единици с компонент jazyk / език в чешкия и българския език

 

1215 – 1230   Дискусия

 

 

1230 ЗАКРИВАНЕ

Държавни практико-приложни изпити

Уважаеми колеги,

Разпределението за държавните практико-приложни изпити е поместено в раздел "Държавни изпити".

Информацията в раздела е обновена. Най-новото разпределение ще бъде помествано на първо място!

Проект "Студентски практики"

От месец октомври стартира проектът "Студентски практики".

Поместваме информация за всеки, който се интересува.

Прочети още: Проект "Студентски практики"

Научен форум „Литература на близкото минало"

На 28 и 29 септември в ЮЗУ „Неофит Рилски” се проведе научният форум „Литература на близкото минало (1944-1989)”, който обедини утвърдени литературни историци, критици, млади изследователи и учени с привлекателната тематична задача: какво се случи с литературата от „близкото минало” в различните национални измерения.

Прочети още: Научен форум „Литература на близкото минало"

Програма Еразъм 2012/2013 г.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ 2012-2013

 

БРОЙ СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

 

ПЕРИОД

ДЕЙНОСТ

 

25.09 – 05.10.2012

подаване на молби

 

08.10-09.10.2012

провеждане на събеседване

 

10.10.2012

инструктаж

 

 

Студентски мобилности

 

 

 

 

Фрайбург

Люблин

Загреб

Пилзен

Бърно

Фрайбург,CH

ФлФ

1

2

1

2

1

 

 

1

 


 

Право да кандидатстват имат редовни и задочни студенти от Филологическия факултет, обучаващи се в степен ВА, МА или докторанти, ако са споменати в билатералния договор, отговарящи на следните условия:

 

 

 Да са български граждани; или официално признати от България за бежанци, или със статут на постоянно пребиваващи чужденци.

 

  • Да не са участвали в предходни години в студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм;
  • Да имат минимален общ успех от следването до момента Mного добър 4,50;
  • Да владеят много добре езика, на който се провежда обучението, и английски език на работно ниво.

 

 

 

Как се кандидатства за мобилност по програма Еразъм. Срокове и документи

 

в срок до 05. октомври студентите подават до Декана: Молба за учебен престой по програма Еразъм

 

 

В молбата трябва да фигурира следната информация:

 


 

 

 Име, презиме и фамилия ....................................................................................................................

 

 Месторождение ............................., година на раждане..........

 

 Адрес и телефон в Благоевград:.........................................................................................................

 

 Постоянен адрес и телефон:................................................................................................................

 

 E-mail:........................................................................................................................................

 

 Специалност ........................................................ Курс ................ Семестър ............

 

 Приемащ университет , за който кандидатства студентът .........................................

 

 Академична справка за завършен семестър и успех .......................

 


 

 

 Подборът на заминаващите студенти се извършва от назначена от Декана Комисия за селекция на Еразъм студенти, включваща академичните координатори по договорите с отделните университети и преподаватели по съответния език. Провежда се езиков изпит и събеседване с  кандидатите. За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по работния език Много добър 4,50. Класирането на студентите се извършва по бал, който се образува като сума от средния успех от обучението до момента и оценката от изпита по работния език.

 

Класираните студенти, както и резервите (ако има такива) се уведомяват за резултата от селекцията в еднодневен срок от датата на заседанието на комисията и се вписват в селекционен протокол.

 

Курс по италиански език

Филологическият факултет организира курс по италиански език за начинаещи. Можете да се запишете за участие до 5-и октомври (петък) в стая 568 на Деканата.

Международна славистична конференция (Програма)

 

Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград

 

МЕЖДУНАРОДНА славистична конференция

 

 

 

Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи

 

05-06 октомври 2012 г.

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 


 

 

 

 

БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

05-06 октомври 2012 г.

 

 

 

 

 

 

05 октомври (петък)

 

Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

900 – 10 00 Регистрация на участниците

            1000 – 1030 Откриване на конференцията

1030-1830 - Научни четения и дискусии по секции

 

Секция І. славянско езикознание

Първо заседание

 

Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1030-1230 Водещ: Красимира Алексова

 

Надежда Сталянова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Между клишето и новата фразеология в българския политически език

Ася Асенова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) ДИЛЕМИ МЕЖДУ ВЕРБАЛНОТО И НЕВЕРБАЛНОТО ПОСЛАНИЕ

Надежда Костова (БАН, Институт за български език) ГЛАГОЛИ С НОВИ ЗНАЧЕНИЯ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Красимира Алексова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Разлики между езиковите нагласи в различни райони на България

Йорданка Велкова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) За някои спорни постановки относно въпроса за прегрупиране на спреженията

Елена Хаджиева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Корелацията пол:език при избора на синтактични конструкции в практиките на чуждоезиковото обучение

 

Обедна почивка 12.30-14.00

 

Секция І. славянско езикознание

второ заседание

 

Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1400-1600   Водещ: Елена Стоянова

Ивана Давитков (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) ЗА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДА НА СРЪБСКИЯ ПЕРФЕКТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Евдокия Христова (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) УСТОЙЧИВОСТТА НА СЛАВЯНСКИЯ МОДЕЛ НА ПЕРФЕКТА ВСРЕД РОМАНСКИТЕ МУ ЕКВИВАЛЕНТИ В ГОВОРА НА ГОЛО БЪРДО, АЛБАНИЯ

Вице Шунич (Задарски университет) Hrvatske novotvorenice kao odgovor na proces europeizacije

Елена Стоянова (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) Стандартният език във вариативната (социо)лингвистика с оглед на хърватския език

Полина Николова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) СЛОВАШКО-БЪЛГАРСКАТА МЕЖДУЕЗИКОВА ОМОНИМИЯ – ЕДНО ОТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЛАВИСТИКАТА НА ХХІ ВЕК

Десислава Димитрова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ КОНСТРУКЦИИТЕ С ГЛАГОЛА ИМА(М) В ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ

 

16 00– 1630 Кафе пауза

 

Секция І. славянско езикознание

трето заседание

Заседателна зала 114, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1630-1830   Водещ: Иван Чобанов

 

Миглена Михайлова-Паланска (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) Интернационализация на туристическата лексика в българския и чешкия език

Катерина Томова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) ЗА ПРЕВОДА НА МЕЖДУМЕТИЯ В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК (ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ ПАРАЛЕЛНИЯ СИНХРОНЕН КОРПУС INTERCORP)

Иван Чобанов (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) ЗА ХИПОКОРИСТИЧНИТЕ ДЕРИВАТИ ОТ ПОЛСКИТЕ СЛОЖНИ ЖЕНСКИ ЛИЧНИ ИМЕНА

Диана Иванова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) Универбизацията като начин за образуване на лексеми в областта на икономиката (наблюдения върху лексиката, включена в подготвяния Словашко-български икономически речник)

Елена Крейчова (Масариков университет, Бърно, Чехия) За някои проблеми при изучаването на български език заедно с друг южнославянски език в рамките на специалността „Балканистика”

Петър Кривчев (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски") СТИШЕН ПРОЛОГ: ИСТОРИЯ И СЛОВНО БОГАТСТВО

Гергана Петкова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) За полските мъжки лични имена с латински корен в състава си

 

1900 – Коктейл

 

06 октомври (събота)

 

Секция І. славянско езикознание

четвърто заседание

Заседателна зала 412, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

930-1100 Водещ: Ценка Иванова

 

Ценка Иванова (Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”) СЛАВИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС И ТРАДИЦИИТЕ В СЛАВИСТИКАТА

Борислав Славов Борисов (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) ЕЗИКОВАТА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ РЕФОРМИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕТО

Дончо Георгиев (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) МАНИПУЛАТИВНИ ЕЗИКОВИ СТРАТЕГИИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ. БЪЛГАРСКИЯТ И ХЪРВАТСКИЯТ ПРИМЕР В СЪПОСТАВИТЕЛЕН ПЛАН

Милен Малаков (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) УПОТРЕБА НА ПОКАЗАТЕЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ КАТО ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН В СТАРОСЛОВЕНСКИ ПИСМЕНИ ПАМЕТНИЦИ

 

11 00– 1130 Кафе пауза

Секция І. славянско езикознание

пето заседание

 

11 30– 1330 Водещ: Маринела Младенова

 

Радослав Цонев (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) ЗА ЕДИН НЕОПИСАН (ТАВТОЛОГИЧЕН) ТИП НА СИНТАКТИЧНИ РАМКОВИ КОНСТРУКЦИИ В БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ

Лилия Иванова (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски") ЗА СЕМАНТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ МЕЖДУ ЛЕКСЕМИТЕ ВЕЧЕ / ОЩЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК И JUŻ / JESZCZE В ПОЛСКИЯ ЕЗИК

Стойно Спасов (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) СТРУКТУРАТА НА СЕМАНТИЧНОТО ПОЛЕ НА РОДНИНСКИТЕ НАЗВАНИЯ В БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ ЕЗИК

Маринела Младенова (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) ПЕРИОДИЧНИЯТ ПЕЧАТ НА БАНАТСКИТЕ БЪЛГАРИ ОТ КРАЯ НА ХХ И НАЧАЛОТО НА ХХІ ВЕК

Димитрина Георгиева Хамзе (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) ЕЗИКОВАТА ЕКВИЛИБРИСТИКА НА В. ГОМБРОВИЧ – ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГИЯ СРЕЩУ НАШЕСТВИЕТО НА ФОРМАТА

 

05 октомври (петък)

 

Секция ІІ. Литература и етнология

 

Първо заседание

Зала 433, Балканистичен семинар, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1030-1230    Водещ: Славея Димитрова

 

Владимир Пенчев (БАН, Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) ЕТНОЛОЖКИ И АНТРОПОЛОЖКИ РАКУРСИ КЪМ СЛАВЯНСКОТО В БЪЛГАРСКОТО И ЧЕШКОТО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Валентина Донева (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) ЗАГАДКА, ТАЙНСТВЕНОСТ И ЛЮБОВ В „ПЕСЕН НА ТЪРЖЕСТВУВАЩАТА ЛЮБОВ” НА И. С. ТУРГЕНЕВ

Милена Джерекарова (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) Отново за приносите на Любен Каравелов в развитието на сръбския реализъм

Павел Филипов (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) КАК РАЗКАЗВАТ КЛАСИЦИТЕ

Обедна почивка 12.30-14.00  

 

Секция ІІ. Литература и етнология

второ заседание

Зала 433, Балканистичен семинар, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1400-1530 Водещ: Жоржета Чолакова

 

Жоржета Чолакова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) ЕЗЕРОТО КАТО БАЛАДИЧЕН ТОПОС В ПОЕЗИЯТА НА РОМАНТИЗМА

Анжелина Пенчева (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) ЕРБЕН МЕЖДУ КУЛТА И ПАРОДИЯТА: ДЕСТРУКЦИЯ НА РОМАНТИЗМА

Славея Димитрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) ПОЗНАНИЕ И ПАТОС В ЧЕШКАТА ЛИТЕРАТУРА ОТ КРАЯ НА ХVІІІ ВЕК

Диана Пенчева (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) Барбара Несвадбова като представителка на „Женското” чешко писане след 1989 г.

 

15 30– 1600 Кафе пауза

 

Секция ІІ. Литература и етнология

трето заседание

 

1600-1730   Водещ: Владимир Пенчев

 

Моника Фаркаш Барати (Сегедски университет, Унгария) Посттравматично писане в хърватската литература

Галина Димитрова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) КИНЕМАТОГРАФСКИЯТ ПОДХОД И РЕТРОСПЕКЦИЯТА В ПОВЕСТТА НА ИВАН ДАВИДКОВ „ДАЛЕЧНИТЕ БРОДОВЕ”

Владислава Иванова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) Фрагменти на символичното в романа „Бащи и деца” на И. С. Тургенев

Eлена Нейчева (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) ПО ВЪПРОСА ЗА „СВОЕ – ЧУЖДО“ В БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР (ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ)

Елисавета Ненчева (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) ПАНЕГИРИКЪТ НА ДЯКОН АНДРЕЙ ОТ 1425г. В РЕПЕРТОРА НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ (БЪЛГАРСКИ И СРЪБСКИ) КОДЕКСИ

 

1900 – Коктейл

 

Секция ІІІ: Руски език, история и култура

05 октомври (петък)

 

Първо заседание

Заседателна зала 412, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1030-1230 Водещ: Красимира Петрова

 

Татяна Невская (Северо-Кавказски федерален университет) СЛАВЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА КОНЕЦ 18-19 ВЕКА

Петър Воденичаров (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) Религиозно-консервативният дискурс за руско-турската война (1877-1878) (По материали от списание „Кавказки епархиални ведомости” 1876-1878)

Олга Андреевна (Московски държавен хуманитарен университет М.А. Шолохов) Казачьи слOва в русском языке

Вяра Николова (Университет по библиотекознание и информационни технологии – София) Руски език – вчера, днес и утре”

Дорка Иванова (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) БЛАГОРОДНИЧЕСКИТЕ ТИТЛИ В РУСИЯ: ИСТОРИЯ И ЕТИМОЛОГИЯ

 

Обедна почивка 12.30-14.00

 

Секция ІІІ: Руски език, история и култура

второ заседание

Заседателна зала 412, Учебен корпус 1, Югозападен университет

 

1400-1530   Водещ: Дорка Иванова

Надя Чернева (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) "Зоны риска" в диалоге культур (тезиси)

Наталия Пенева (Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”) МОДИФИКАЦИЯ ФОНЕМ <Ф> И <В> В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ

Красимира Петрова (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) МЕЖДОМЕТИЯ И ЯЗЬІКОВАЯ ИГРА В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЬІКАХ

Боряна Тенчева (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) К вопросу об этнонимах как лингвокультурный маркер в рекламном дискурсе

Иванка Атанасова (Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”) Колебания в роде несклоняемых существительных

 

15 30– 1600 Кафе пауза

 

Секция ІІІ: Руски език, история и култура

трето заседание

 

1600-1830   Водещ: Иванка Атанасова

 

Елена Иванова (Санкт-Петербургски държавен университет) КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТИГИИ С ВЫТЕСНЕННОЙ ТЕМОЙ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ

Милена Стойкова (Пловдивски университет "Паисий Хилендарски") Ключевые слова современного общения (На материале русского и болгарского языков)

Татяна Белошапкова (Московски градски педагогически университет) Когнитивно-дискурсивные исследования как путь изучения современного литературного языка.

Илия Солтиров (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) СВЯЗЬ СИНТАКСИСА С МОРФОЛОГИЕЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ РУССКОГО ГЛАГОЛА ЖДАТЬ

Теодора Кирякова-Динева, Валентина Донева (Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград) АНТРОПОНИМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА И РУСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЯ

Полина Димитрова (Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”) За видоизменените фразеологизми с библейски произход в руски и български език

1900 – Коктейл

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa