enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Цел и приоритети

logo bg

Цел и приоритети

Мисия

Отстояване на българщината както в географските граници на България, така и извън държавните предели в посока запад, югозапад, юг и югоизток на езиковото ни землище.

Развитие на филологическото познание и обучение, отворени към богатите и разнообразни културни свидетелства и памет и към въжделенията за бъдеще на хората от Балканите, Европа и света.

 

Основна стратегическа цел

            Утвърждаване на факултета като хранилище на ценни национални и регионални културни традиции и памет, като отворен балкански филологически център и средище за междукултурен диалог за преодоляване на негативните стереотипи за другия на Балканите.

Утвърждаване на факултета като център на модерно чуждоезиково обучение и европейска интеграция чрез развиване на прагматично и приложно филологическо образование.

Приоритети

           А. Промяна на стратегията за откриване на нови специалности и при промяна на досега действащите учебни планове с оглед на засилване на практическото обучение за пълноценно реализиране на завършващите на пазара на труда.

            Повече възможности за избор на изучаван чужд език чрез включването му в учебните планове и увеличаване на неговия хорариум.  

Разширяване на факултетната компютърна база и поддържане на постоянна интернет връзка с цел да се улесни достъпът до учебни материали, научни изследвания, проектна документация, архиви и библиотечни ресурси за удовлетворяване на нуждите на студентите при аудиторната и извънаудиторната им подготовка.  

Създаване на факултетен езиков център, който чрез заплащане да предоставя възможност за допълнително родноезиково и чуждоезиково обучение както на студенти от факултета и от другите факултети на университета, така и на граждани, желаещи да повишат нивото на своята езикова и литературна компетентност.

Създаване на център за професионален тренинг, в който студентите да симулират професионална дейност в сферата на своята бъдеща реализация: специализиран превод, оформяне на журналистически материали, изява като радио- и телевизионни водещи и журналисти, възлагане и контролиране на теренни проучвания.

Б. Промяна на политиката към научно-изследователските приоритети: акредитиране на докторантски програми, предоставяне на възможност на студенти и докторанти за конкурентна научна изява и научно израстване чрез ситуиране на ежегодни студентски и докторантски четения чрез участие на студенти и докторанти както от други филологически центрове в страната, така и от чужбина.

Създаване на реферирано филологическо издание.    

Развиване на приложнолингвистични и на сравнителнолингвистични изследвания, свързани с проблемите на междуезиковите взаимодействия, чуждоезиковото обучение и културните взаимодействия в балканистичен и славистичен контекст; на социолингвистични, етнолингвистични и чисто етноложки изследвания; на лингвистичната антропология и изследвания на масовите комуникации.

Осъществяване на интердисциплинарни литературоведски изследвания на феномените на масовата култура, националната литературна мяра, неканоничната литература и мемоаристиката; социология на възрожденската и на съвременната литература; феноменология на романа.

В. Преориентиране на политиката на вътрешно и на международно сътрудничество с факултети със сходна структура в страната, Югоизточна, Централна и Западна Европа, което да насърчи взаимния обмен на преподаватели, изследователи и студенти както по договорите с тях, така и по програмите за мобилност; проучване на техния позитивен и негативен опит и отразяване на постиженията им в учебните планове, учебните програми и начините на обучение.

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa